Προϋποθέσεις χρήσης του όρου «οικολογικό»

επαναδιατυπώθηκαν οι όροι χρήσης του όρου «οικολογικό» ή «οικο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό

Με την Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) επαναδιατυπώθηκαν οι όροι χρήσης του όρου «οικολογικό» ή «οικο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, σύμφωνα και με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό.

 

 

Άρθρο 51

Σχετικά με τη χρήση όρου «οικολογικό»

 

1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού, επί ή κατά τη συσκευασία προϊόντος σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνησης καθώς και σε διαφήμιση κάθε είδους που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ/66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όπως ισχύει «σχετικά με το οικολογικό σήμα της Ε.Ε. (E.U. Ecolabel)», είτε βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου συστήματος εκχώρησης, που ισχύει νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε., την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ.

 

2. Οι κατασκευαστές προϊόντων με οικολογικό λογότυπο ή και οικολογικές ενδείξεις ή οι υπεύθυνοι για τη διάθεσή τους στην αγορά, εγκατεστημένοι σε Κράτος Μέλος της Ε.Ε., την Τουρκία ή σε κράτος Ε.Ζ.Ε.Σ., πρέπει να κατέχουν σχετική βεβαίωση εκχώρησης, βάσει κάποιου συστήματος από τα προβλεπόμενα ανωτέρω. 3. Στους παραβάτες επιβάλλεται πέραν άλλων κυρώσεων βάσει του ν. 2251/1994 όπως ισχύει και εφόσον έχει εφαρμογή, πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος, για σήμανση με χρήση του όρου «οικολογικό» ή «οικο», όταν δεν πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

 

 

Πηγή: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

 

 

ΣΒ