Σε ποιες περιπτώσεις μειώνεται το ποσοστό φόρου για δωρεές

Αυξήθηκε το ποσοστό μείωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από 10% σε 20% για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των 100 ευρώ αλλά δεν υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του φορλογούμενου. Στους φορείς προς τους οποίους γίνονται οι δωρεές περιλαμβάνονται οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πολιτιστικά νομικά πρόσωπα. Εφαρμόζεται ακόμη σε δωρεές προς πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, περιλήφθηκαν τα αθλητικά σωματεία που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον τα ποσά των δωρεών προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων και για την εξυπηρέτηση των αθλητικών τους σκοπών.

Πηγή: Grant Thornton

Β