Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Απριλίου 2018

Οι σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Απριλίου 2018

Πηγή: Taxheaven

 

Παραθέτουμε τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Απριλίου 2018 προς ενημέρωσή σας (Προσοχή! νέες υποχρεώσεις στο μήνα).

 

Επισημάνσεις:

 

 

Το συγκεκριμένο μήνα εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις (αλλά και αυτές που μεταφέρονται στις 2 Απριλίου λόγω των αργιών της 31ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου), υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

 

α)  Έως τις 2.4.2018 (μεταφορά λόγω αργιών) γίνεται η διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες ύδρευσης,

β) Έως 2.4.2018 (μεταφορά λόγω αργιών) πραγματοποιείται η υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών (ΜΥΦ), για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία έτους 2017 (αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018),

γ) Έως 2.4.2018 (μεταφορά λόγω αργιών) υποβάλλεται η δήλωση και καταβάλλεται το 1/4 της εισφοράς επί του συναλλάγματος εταιρειών του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (ετών 2012-2019),

δ) Έως 2.4.2018 (μεταφορά λόγω αργιών) υποβάλλεται η δήλωση και αποδίδεται ο φόρος διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) για το μήνα Φεβρουάριο (δείτε σχετικό άρθρο του κόμβου εδώ) και έως 30.4.2018 για το μήνα Μάρτιο (εντύπως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.),

ε) Έως 11.4.2018 πρέπει να πραγματοποιηθεί η προμήθεια μηχανημάτων POS από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 133473/2017 (ΦΕΚ Β' 4309/11-12-2017) και πραγματοποίησαν έναρξη δραστηριότητας από 11 Φεβρουαρίου 2018 έως 11 Μαρτίου 2018,

στ) Έως 20.4.2018 πραγματοποιείται η υποβολή συμφωνητικών που υπογράφηκαν κατά το προηγούμενο τρίμηνο,

ζ) Έως 30.4.2018 πραγματοποιείται υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος (1η εφαρμογή).

 

Σημείωση: Σχετικά με την καταβολή φόρων που λήγουν στις ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών (Παρασκευή 30.03.2018 και Μ. Δευτέρα 02.04.2018, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 3336/2005) και που παρατείνονται μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Μ. Τρίτη 03.04.2018), αλλά και την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και δόσεις ρύθμισης με καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής 30.3.2018 και 2.4.2018, μπορείτε να ενημερωθείτε από το άρθρο του κόμβου (ενημερωμένο με τις αποφάσεις του υπ. Οικονομικών και του Ε.Φ.Κ.Α.)

«Υποβολή δηλώσεων, καταβολή φόρων και εισφορών με προθεσμίες που εκπνέουν την 30η Μαρτίου 2018».

 

Υποχρεώσεις της 31ης Μαρτίου 2018 οι οποίες μεταφέρονται στις 2 Απριλίου 2018 λόγω αργιών

 

2 Απριλ. 2018

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 2 Απριλ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και εταιρείες ύδρευσης

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (περιόδου Ιανουαρίου)

 2. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (περιόδου Ιανουαρίου)

 3. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (περιόδου Ιανουαρίου)

 4. 2 Απριλ. 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (περιόδου Ιανουαρίου)

 5. 2 Απριλ. 2018 Απόδοση του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (περιόδου Ιανουαρίου)

 6. 2 Απριλ. 2018 Δήλωση και καταβολή φόρου ασφαλίστρων που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα του 4ου τριμήνου (Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου)

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 2 Απριλ. 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Ιανουαρίου

 2. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης (αφορά στο μήνα Ιανουάριο)

 3. 2 Απριλ. 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (περίοδος έκδοσης λογαριασμού – Ιανουάριος)

 4. 2 Απριλ. 2018 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Φεβρουαρίου

Μισθωτήρια στο taxisnet

 1. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Φεβρουαρίου)

Καταστάσεις πελατών, προμηθευτών (ΜΥΦ)

 1. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (Αλλαγή προθεσμίας με την ΠΟΛ.1033/2018)

Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 2 Απριλ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. Φεβρουαρίου από εργοδότες κοινών επιχειρήσεων. Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου

 2. 2 Απριλ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Φεβρουαρίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

Φόροι – εισφορές πλοίων

 1. 2 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και καταβολή του 1/4 εισφοράς επί του συναλλάγματος εταιρειών του άρθρου 25 του ν.27/1975 (ετών 2012-2019)

 

Υποχρεώσεις Απριλίου 2018

2 Απριλ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 2 Απριλ. 2018 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το φορολογικό έτος 2017 (1η εφαρμογή)

10 Απριλ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 10 Απριλ. 2018 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Μαρτίου

Φ.Π.Α.

 1. 10 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

11 Απριλ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 11 Απριλ. 2018 Προμήθεια μηχανημάτων POS από επιχειρήσεις που έχουν έναν από τους Κ.Α.Δ. που προστέθηκαν με την Κ.Υ.Α. αριθμ. 133473/2017 και πραγματοποίησαν έναρξη δραστηριότητας από 11.2.2018 έως 11.3.2018

13 Απριλ. 2018

Φ.Π.Α.

 1. 13 Απριλ. 2018 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Μαρτίου

16 Απριλ. 2018

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 16 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Μαρτίου

 2. 16 Απριλ. 2018 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Μαρτίου

20 Απριλ. 2018

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 20 Απριλ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Απριλ. 2018 Υποβολή συμφωνητικών στο Taxisnet που υπογράφηκαν στο προηγούμενο τρίμηνο

 2. 20 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Μαρτίου

 3. 20 Απριλ. 2018 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Μάρτιο

Φ.Π.Α.

 1. 20 Απριλ. 2018 Δήλωση Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου προηγούμενου τριμήνου για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς εγκατεστημένους εντός της Ευρ. Ένωσης μη υποκείμενους στο φόρο (άρθρα 47α, 47β, 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α)

26 Απριλ. 2018

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 26 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας

Φ.Π.Α.

 1. 26 Απριλ. 2018 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

27 Απριλ. 2018

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 27 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μηνός Φεβρουαρίου

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 27 Απριλ. 2018 Υποβολή εντύπου εφαρμογής άρθ. 63 ν.4172/2013, για την απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα καταβαλλόμενα ενδοομιλικά μερίσματα, καθώς και στους τόκους και δικαιώματα που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών, μηνός Φεβρουαρίου

Φ.Π.Α.

 1. 27 Απριλ. 2018 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Μαρτίου

30 Απριλ. 2018

Φ.Π.Α.

 1. 30 Απριλ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου

 2. 30 Απριλ. 2018 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής – μηδενικής – πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Μαρτίου

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 30 Απριλ. 2018 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 2. 30 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου (περιόδου Μαρτίου)

 3. 30 Απριλ. 2018 Απόδοση φόρου διαμονής (άρθ. 53 ν.4389/2016) μηνός Μαρτίου

 4. 30 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης απόδοσης τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης μηνός Φεβρουαρίου

 5. 30 Απριλ. 2018 Τέλος συνδρομητών κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μηνός Φεβρουαρίου

 6. 30 Απριλ. 2018 Τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας (Περίοδος έκδοσης λογαριασμού Φεβρουάριος)

 7. 30 Απριλ. 2018 Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων με στοιχεία πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων για το προηγούμενο τρίμηνο

 8. 30 Απριλ. 2018 Ηλεκτρονική γνωστοποίηση (υποβολή) Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού προηγούμενου έτους (με λήξη διαχειριστικής περιόδου 30 Ιουνίου του προηγούμενου έτους)

 9. 30 Απριλ. 2018 Υποβολή στην Α.Α.Δ.Ε. δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικών σακουλών μεταφοράς, για το τρίμηνο Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος (1η εφαρμογή)

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 30 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 2. 30 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από μισθωτή εργασία (Φ.Μ.Υ.), συντάξεις, αποζημίωση απόλυσης, ασφάλισμα (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 3. 30 Απριλ. 2018 Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούμενου φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 4. 30 Απριλ. 2018 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του (Περιόδου Φεβρουαρίου)

 5. 30 Απριλ. 2018 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α' και γ' της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α') (Περιόδου Φεβρουαρίου)

Διαβίβαση στοιχείων στην Α.Α.Δ.Ε.

 1. 30 Απριλ. 2018 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα

Α.Π.Δ. Ε.Φ.Κ.Α.

 1. 30 Απριλ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής Α.Π.Δ. για εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων μηνός Μαρτίου, ηλεκτρονικά ή σε υποκατάστημα ΙΚΑ ανεξαρτήτως Α.Μ.Ε.

 2. 30 Απριλ. 2018 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ΑΠΔ Μαρτίου- Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων – Υποβολή ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.

 

 

 

 

ΑΣΒ