ΣΟΛ: Λογιστική αντιμετώπιση κόστους δημιουργίας ιστοσελίδας

ο δικτυακός τόπος είναι σε θέση να δημιουργήσει έσοδα, περιλαμβανομένων των άμεσων εσόδων από τη δυνατότητα λήψης παραγγελιών.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΟΛ

Αθήνα, Μάρτιος 2018

Λογιστική αντιμετώπιση κόστους δημιουργίας ιστοσελίδας

ΕΡΩΤΗΜΑ

Η εταιρεία Α, που καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π., εντός της ελεγχόμενης χρήσεως δαπάνησε σημαντικό ποσό για τον σχεδιασμό και την δημιουργία της ιστοσελίδας της. Το έργο πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη εταιρεία δημιουργίας ιστοσελίδων. Επιπλέον, στα πλαίσια της δημιουργίας της ιστοσελίδας αποκτήθηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός (server κ.α) που είναι απαραίτητος για τη λειτουργία της. Ερωτάται εάν όλες οι δαπάνες αυτές μπορούν να καταχωριστούν ως περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Στο ερώτημα αναφέρονται δαπάνες που δύναται να αποτελέσουν κόστος αρχικής καταχώρισης ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων.

Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (server κ.α.) θα πρέπει να καταχωριστεί ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο και πιο συγκεκριμένα να παρουσιάζεται στο κονδύλι του Ισολογισμού «Λοιπός εξοπλισμός» αφού προορίζεται να χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο διαρκή για τους σκοπούς της οντότητας και αναμένεται να προσφέρει οφέλη πέραν της μιας ετήσιας περιόδου.

Για την καταχώριση ή μη καταχώριση του κόστους δημιουργίας της ιστοσελίδας στα άυλα περιουσιακά στοιχεία σημαντικό ρόλο παίζει η προοριζόμενη χρήση του ιστοτόπου. Ένας ιστότοπος μπορεί να προορίζεται για εσωτερική ή εξωτερική πρόσβαση. Ένας δικτυακός τόπος σχεδιασμένος για εξωτερική πρόσβαση μπορεί να έχει διαφορετικές χρήσεις όπως την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της οικονομικής οντότητας, την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Ένας δικτυακός τόπος, ο οποίος σχεδιάζεται για εσωτερική πρόσβαση, μπορεί να χρησιμεύσει για την αποθήκευση των εταιρικών πολιτικών και του αρχείου πελατών, καθώς και για την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών.

Πιο συγκεκριμένα, για να καταχωριστεί το κόστος δημιουργίας της ιστοσελίδας ως άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει η ελεγχόμενη εταιρεία να μπορεί να τεκμηριώσει ότι ο δικτυακός τόπος της θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Με βάση τα προβλεπόμενα από τα Ε.Λ.Π. η οικονομική οντότητα δεν μπορεί να τεκμηριώσει πώς ένας δικτυακός τόπος ο οποίος έχει αναπτυχθεί μόνο ή κυρίως για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών της θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οφέλη, και συνεπώς όλες οι δαπάνες για την δημιουργία ενός τέτοιου δικτυακού τόπου θα καταχωρίζονται ως έξοδα όταν πραγματοποιούνται. Αντιθέτως, η οικονομική οντότητα μπορεί να τεκμηριώσει τον τρόπο με τον οποίο ο δικτυακός τόπος της θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά οικονομικά οφέλη όταν, για παράδειγμα, ο δικτυακός τόπος είναι σε θέση να δημιουργήσει έσοδα, περιλαμβανομένων των άμεσων εσόδων από τη δυνατότητα λήψης παραγγελιών.

Με το κριτήριο της δημιουργίας πιθανών αναμενόμενων μελλοντικών ωφελειών θα πρέπει να αξιολογούνται και οι δικτυακοί τόποι που σχεδιάζονται για εσωτερική πρόσβαση.

ΠΗΓΉ: Ενημερωτικό Δελτίο Φεβρουαρίου 2018 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. www.solae.gr

 

 

ΑΣΒ