Σταθερές οι εισαγωγές κρέατος το 2014

Ο όγκος όμως του κρέατος που εισήχθη ήταν ελαφρά αυξημένος (1,34%).

Στα­θε­ρά πά­νω από ένα δι­σε­κα­τομ­μύ­ριο ευ­ρώ εί­ναι το ετή­σιο κό­στος των εισα­γω­γών κρέ­α­τος στη χώ­ρα μας. Από την επε­ξερ­γα­σία των στα­τι­στι­κών στοι­χεί­ων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που κά­νει κά­θε χρό­νο το πε­ριο­δι­κό Meat News προκύ­πτει ότι το 2014 οι ει­σα­γω­γές κό­στι­σαν 1,09 δισ. ευ­ρώ, παρουσιάζοντας μια ελα­φρά μεί­ω­ση σε σχέ­ση με το 2013 (-1,42%). Ο όγκος όμως του κρέ­α­τος που ει­σή­χθη ήταν ελα­φρά αυ­ξη­μέ­νος (1,34%).

 

Η τά­ση αυ­τή που συ­νε­χί­ζε­ται από την προη­γού­με­νη χρο­νιά κα­τα­γρά­φει αυξημέ­νες πο­σό­τη­τες, αλ­λά σε χα­μη­λό­τε­ρες τι­μές. Προ­φα­νώς η μεί­ω­ση της αγο­ρα­στι­κής δύ­να­μης στην Ελ­λά­δα εί­ναι η μια αι­τία που ωθεί σε φθη­νό­τε­ρες λύ­σεις (φθη­νό­τε­ρα εί­δη όπως χοι­ρι­νό και που­λε­ρι­κά), ενώ και η προ­σπά­θεια των βα­σι­κών χω­ρών πα­ρα­γω­γής κρέ­α­τος να εξά­γουν το πλε­ο­να­σμα­τι­κό τους προ­ϊ­όν δη­μιουρ­γεί πί­ε­ση προς τα κά­τω στις τι­μές ει­σα­γω­γής.

Το ση­μα­ντι­κό­τε­ρο με­ρί­διο των ει­σα­γω­γών κα­τέ­χει το χοι­ρι­νό κρέ­ας, το οποίο απο­τε­λεί το 49% του συ­νό­λου του ει­σα­γό­με­νου κρέ­α­τος. Με­γά­λη αύ­ξη­ση παρου­σιά­ζουν οι ει­σα­γω­γές που­λε­ρι­κών στη χώ­ρα μας, κα­θώς και οι ει­σα­γω­γές αι­γο­πρό­βειου κρέ­α­τος.

 

 

Πηγή: meatnews.g