Τι προβλέπει η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 161/22-8-2020 νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία προβλέπει νέα μέτρα και ρυθμίσεις για την ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, για την στήριξη των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας και για την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και για την στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας, που επλήγησαν, κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020.

 

Μεταξύ άλλων, στη νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου και ειδικότερα στο άρθρο όγδοο αυτής υπάρχουν ρυθμίσεις, που αφορούν στον τρόπο αντιμετώπισης των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, από τους εργοδότες τους και συγκεκριμένα, εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των εργοδοτών, έναντι των εργαζομένων αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται η υγεία των ευπαθών ομάδων εργαζομένων, αλλά και να υπάρχει απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων .

 

Συγκεκριμένα στο άρθρο όγδοο της ως άνω Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπονται τα ακόλουθα:

 

Άρθρο όγδοο .

 

Έκτακτα μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του τόπου εργασίας .

 

Η παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76), αντικαθίσταται ως εξής:

 

«2 .α) Ο εργοδότης δύναται με απόφασή του να καθορίζει ότι, η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας.

β) Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες δύνανται να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματος τους, που διατυπώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή γραπτού μηνύματος κινητού τηλεφώνου.

γ) Ο εργοδότης οφείλει να αποδεχθεί το αίτημα της περ. (β), εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως.

δ) Σε περίπτωση που δεν καθίσταται εφικτή η εφαρμογή των οριζομένων στις περ. (β) και (γ), ο εργοδότης λαμβάνει μέτρα, ώστε ο αιτών εργαζόμενος, που ανήκει σε ευπαθή ομάδα να μην παρέχει εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό.

ε) Σε περίπτωση, που δεν μπορεί να εφαρμοστεί η περ. (δ), ο εργοδότης, ως ύστατο μέτρο προστασίας του εργαζόμενου-αιτούντα, που ανήκει σε ευπαθή ομάδα, θέτει τη σύμβαση εργασίας του σε αναστολή, για χρονικό διάστημα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020.

στ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, ορίζονται αφενός η έννοια των ευπαθών ομάδων έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, αφετέρου κάθε ιατρικό πιστοποιητικό που πρέπει να προσκομίζει ο αιτών εργαζόμενος στον εργοδότη, προς απόδειξη της συμπερίληψής του στις ευπαθείς ομάδες, προκειμένου να εφαρμοστούν οι περ. (β) έως και (ε). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορεί να παρατείνεται ο χρόνος εφαρμογής του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε σχετική και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

ζ) Στις περιπτώσεις που ο εργοδότης, παρά το αποδεδειγμένο αίτημα του εργαζόμενου, δεν εφαρμόζει την παρούσα διάταξη, συμπεριλαμβανομένης της διαδοχικής σειράς των επιμέρους βημάτων εφαρμογής της, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000 €) για κάθε παράβαση. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζονται οι αρμόδιες αρχές και η διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης, καθώς και την επιβολή και είσπραξη του ανωτέρω προστίμου».

Από την παραπάνω διάταξη προκύπτει σαφώς ότι, στις περιπτώσεις των εργαζομένων, οι οποίοι δεν  ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες η εξ αποστάσεως εργασία αποτελεί αποκλειστικό δικαίωμα του εργοδότη, ο οποίος δύναται κατά την απόλυτη κρίση του, να υποχρεώσει τους εργαζομένους του να παρέχουν τις προβλεπόμενες από την ατομική σύμβαση εργασίας τους, υπηρεσίες , όχι στον τόπο της εργασίας τους, αλλά με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, δηλαδή με την χρήση ηλεκτρονικών και λοιπών τεχνολογικών μέσων από την οικία τους, ή από άλλο τόπο .

Αντίθετα, στις περιπτώσεις εργαζομένων, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και οι οποίες θα καθορίζονται κάθε φορά με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, ο εργοδότης είναι καταρχήν υποχρεωμένος να κάνει αποδεκτό το αίτημα του εργαζομένου του και να του παρέχει την δυνατότητα για εξ αποστάσεως εργασία. Μόνο στην περίπτωση, που αυτό δεν είναι εφικτό –  προφανώς για λόγους έλλειψης των αναγκαίων για την εκτέλεση της εξ αποστάσεως εργασία ηλεκτρονικών μέσων -, ο εργοδότης καλείται να εξασφαλίσει στον εργαζόμενο του, που ανήκει σε ευπαθή ομάδα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με τον αποκλεισμό της επαφής του με άλλα άτομα και εφόσον και αυτό δεν καθίσταται εφικτό, – προφανώς για λόγους διαμόρφωσης των χώρων εργασίας -, ο εργοδότης υποχρεούται να θέσει σε αναστολή την σύμβαση εργασίας των εργαζομένων αυτών μέχρι και την 30/9/2020, γεγονός που συνεπάγεται την αναστολή των υποχρεώσεων αμφοτέρων των συμβαλλομένων στην σύμβαση εργασίας μερών, καθώς με τον τρόπο αυτό αναστέλλεται, τόσο η υποχρέωση του εργαζομένου για την παροχή της συμφωνημένης εργασίας, όσο και η υποχρέωση του εργοδότη για την καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής .