Αναπροσαρμογή των ποσών υποχρεωτικής ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 1355/14-4-2020 η υπ. αριθμ. 167/1/17-3-2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία αναπροσαρμόζονται τα ποσά της υποχρεωτικής ασφάλισης της επαγγελματικής αστικής ευθύνης των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και αναθεωρείται το επιτρεπτό ποσό αυτής, που αφορά την απαλλαγή του ασφαλιστή.

Ειδικότερα και σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, από την έναρξη ισχύος της οποίας, την 12/6/2020, καταργείται η αντίστοιχη προϊσχύουσα υπ. αριθμ. 38/1-4-2014 (ΦΕΚ Β 1240) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος προβλέπονται τα εξής :

Στο άρθρο 1 της ως άνω απόφασης ορίζεται ότι, τα προβλεπόμενα στην περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4583/2018, όρια, του ασφαλιστηρίου υποχρεωτικής ασφάλισης της αστικής επαγγελματικής ευθύνης, των κατ’ άρθρο 19 παρ. 3 περ. α και β του Ν.4583/2018, (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ορίζονται ως εξής :

 

  • ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου τριακοσίων χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα Ευρώ (1.300.380,00) ανά απαίτηση και
  • ποσό τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων εικοσιτεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα Ευρώ (1.924.560,00) συνολικά κατ’ έτος, για όλες τις απαιτήσεις .

 

Στο άρθρο 2 ορίζεται ότι, το προβλεπόμενο στο τελευταίο εδάφιο της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4583/2018, μέγιστο ποσό απαλλαγής του ασφαλιστή, από την ασφαλιστική κάλυψη, όπως αυτή αναπροσαρμόζεται, κατά το ποσό της παρ. 1 της παρούσας απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα Ευρώ (19.510,00) .

 

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την καταργούμενη και μέχρι σήμερα ισχύουσα, υπ. αριθμ. 38/1-4-2014 (ΦΕΚ Β 1240) Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, τα αντίστοιχα ποσά ήταν μικρότερα και ανέρχονταν στο ποσό των 1.250.618,00 Ευρώ για κάθε απαίτηση και στο ποσό των 1.875.927,00 Ευρώ κατ’ έτος, για το σύνολο των απαιτήσεων, ενώ αντίστοιχα, το ποσό της επιτρεπόμενης απαλλαγής του ασφαλιστή ανέρχονταν στο ποσό των 18.760,00 Ευρώ.

Επισημαίνεται δε ότι, σύμφωνα με τα όσα έχουν σχετικά ανακοινωθεί, δεν θα απαιτηθεί να προσκομίσουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές, των οποίων τα σχετικά ασφαλιστήρια κάλυψης της αστικής επαγγελματικής τους ευθύνης λήγουν, μετά την 12/6/2020, νέες συμπληρωματικές πρόσθετες πράξεις ασφάλισης, προς συμπλήρωση των νέων ποσών, καθώς οι εκδούσες αυτά ασφαλιστικές εταιρείες οίκοθεν θα προσφέρουν κάλυψη μέχρι της συμπλήρωσης των νέων ορίων ασφάλισης, ενώ όσοι από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές χρειαστεί να προσκομίσουν στο σχετικό μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, μετά την 12/6/2020, νέα ασφαλιστήρια κάλυψης της αστικής επαγγελματικής τους ευθύνης θα πρέπει τα νέα αυτά ασφαλιστήρια να καλύπτουν τα ως άνω αναφερόμενα όρια.