Δυνατότητα λήψης πιστοποιητικών και διαγραμμάτων από το Ελληνικό Κτηματολόγιο με ηλεκτρονική αίτηση

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4584/16-10-2020, η υπ. αριθμ. ΔΣ 110/5/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, με την οποία, για πρώτη φορά, προβλέπεται η δυνατότητα λήψης πιστοποιητικών καταχώρισης εγγραπτέων πράξεων, σχεδιαγραμμάτων και άλλων πιστοποιητικών (απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος, αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου κ.α.), γεγονός που θα διευκολύνει αφάνταστα όλους τους συναλλασσομένους, καθώς για την εκτέλεση διάφορων εργασιών, ενώπιον Δημόσιων αρχών, αλλά και ενώπιον των τραπεζών και άλλων φορέων είναι αναγκαία η προσκόμιση πιστοποιητικών, που εκδίδει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και τα επιμέρους κτηματολογικά του γραφεία και για την έκδοση των οποίων ήταν απαραίτητη μέχρι σήμερα η φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων στα κατά τόπους κτηματολογικά γραφεία, με ότι αυτό συνεπάγεται σε δαπάνη χρόνου και χρήματος  .

 

Η πρόσβαση στην σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, θα πραγματοποιείται μέσω της πιστοποίησης του αιτούντος χρήστη, από το σύστημα του TAXISNET και δεν θα απαιτείται η προηγούμενη λήψη από τον χρήστη ηλεκτρονικής του υπογραφής. Η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ξεκινήσει την λειτουργία της από την 19/10/2020, αρχικά με την δυνατότητα για την υποβολή αιτήσεων για την λήψη συγκεκριμένων πιστοποιητικών, όπως αιτήσεις για την έκδοση πιστοποιητικού καταχώρισης, αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος και στην συνέχεια θα επεκταθεί και σε άλλες υπηρεσίες .

 

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην σχετική, υπ. αριθμ. ΔΣ 110/5/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,  προβλέπονται τα εξής :

 

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών.

 

Άρθρο 1 .

  1. Μετά το «Άρθρο 1Α» της υπ. αριθμ.61/16/10-4-20209 απόφασης του Δ.Σ. Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό  Κτηματολόγιο (ΦΕΚ Β’ 1390), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ. 101/16/28-5-2020  ίδιας απόφασης (ΦΕΚ Β’2681), προστίθεται «Άρθρο 1Β» ως εξής:

Άρθρο 1Β .


Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών από τα Κτηματολογικά Βιβλία-Αρχές-Προϋποθέσεις-Τρόπος-Διαδικασία .

  1. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων του άρθρου 22 του Ν.2664/1998 από τα τηρούμενα βιβλία, διενεργείται από κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο, στο εξής «Χρήστης Αιτών», που έχει έννομο συμφέρον και επιτυγχάνεται τεχνικά με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών.
  2. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων της παρ. 1 μπορεί να διενεργείται καθ’ όλη τη διάρκεια κάθε ημερολογιακής ημέρας.
  3. Για την εισαγωγή στη δικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων της παρ. 1, που διαχειρίζεται το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, ο «Χρήστης Αιτών» εισάγει τους κωδικούς, που διαθέτει για την εισαγωγή στο taxisnet. Ο «Χρήστης Αιτών» μετά την εισαγωγή του στην εφαρμογή, συμπληρώνει τη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και συγκεκριμένα πεδία, που αφορούν στο είδος του αιτούμενου πιστοποιητικού και το Κτηματολογικό Γραφείο, ή Υποκατάστημα στο οποίο απευθύνεται η αίτηση, καθώς και την αιτιολογία της νόμιμης χρήσης, για την οποία προορίζεται το αιτούμενο στοιχείο. Τα στοιχεία του αιτούντος ανακαλούνται από το σύστημα αυτοματοποιημένα μετά την εισαγωγή του, κατά μεταφορά από τη εφαρμογή του taxisnet. Για τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και τα χορηγούμενα πιστοποιητικά, διενεργούνται κατά την εκτέλεση της διαδικασίας συστημικοί έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας.
  4. Ο τρόπος πληρωμής και η πιστοποίηση των καταβαλλόμενων τελών κατά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για την έκδοση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ρυθμίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4512/2018.
  5. Τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, διαγράμματα και λοιπά στοιχεία έχουν μορφή pdf, φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου και ψηφιακή υπογραφή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. Σε περίπτωση που για το Κτηματολογικό Γραφείο της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν.4512/2018 δεν έχει εκδοθεί η απόφαση της παρ. 7 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου για την έναρξη της λειτουργίας του, το πιστοποιητικό φέρει υπογραφή κατά νόμιμη, δια της παρούσας, εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο. Στα πιστοποιητικά αναγράφεται μοναδικός συστημικός κωδικός για την πιστοποίηση της αυθεντικότητάς τους, μέσω λειτουργίας υπηρεσίας επιβεβαίωσης αυθεντικότητας. Το εκτύπωμα του πιστοποιητικού που αποστέλλεται από το Κτηματολογικό Γραφείο στον αιτούντα και φέρει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, λογίζεται ως επίσημο αντίγραφο.
  6. Η υπηρεσία της ηλεκτρονικής υποβολής εποπτεύεται από το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και, σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, διακόπτεται και επαναλειτουργεί μετά την άρση της. Ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας τελούν υπό τους όρους του Κανονισμού(ΕΕ) 2016/679,για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, καθώς και των διατάξεων του Ν.4624/2019  (ΦΕΚ Α’ 137).

    2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ. αριθμ. 61/16/10-4-2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β’1390), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Άρθρο 2

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο του Ν.4512/2018 για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων της  παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν.2664/1998 από τα τηρούμενα βιβλία, εφαρμόζονται από την 19η Οκτωβρίου 2020, για αιτήσεις έκδοσης πιστοποιητικού καταχώρισης, αντιγράφου κτηματολογικού φύλλου και αποσπάσματος κτηματολογικού διαγράμματος από τις ίδιες Υπηρεσίες.

Άρθρο 3

 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 2.