Τι ισχύει για άδειες και παροχές σε εργαζόμενους πατέρες του δημόσιου τομέα – Πρακτικός Οδηγός

ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

[ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΙΔΑΧ ΚΑΙ ΙΔΟΧ)]

ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΣ ΜΕΧΡΙ 23/12/2020

Της Σουζάνας Κλημεντίδη, Δικηγόρου

 

Β1. ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

 

 

1.      ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  2 ημέρες

ΣΗΜ.:

Ø  Η άδεια αυτή χορηγείται και στην περίπτωση υιοθεσίας, εφόσον το υιοθετηθέν δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.

 

 

 

2.1. ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

(ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ/9ΜΗΝΗ ΑΔΕΙΑ)

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: (α) Ο χρόνος εργασίας του υπάλληλου που είναι πατέρας μειώνεται κατά 2 ώρες ημερησίως, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας έως 2 ετών, και κατά 1 ώρα, εφόσον έχει τέκνα ηλικίας από 2 έως 4 ετών.
(β) Ο χρόνος εργασίας μειώνεται κατά 1 ώρα ημερησίως για 2 επιπλέον χρόνια, μετά από την απόκτηση 4ου τέκνου. Το ίδιο δικαίωμα θεμελιώνεται και μετά από την απόκτηση κάθε τέκνου μετά το 4ο.
(γ) Υπάλληλος που είναι γονέας δικαιούται 9 μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου.

ΣΗΜ.:

Ø  Για τον υπάλληλο, που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω, το κατά 1 ώρα μειωμένο ωράριο ή η 9μηνη άδεια προσαυξάνονται κατά 6 μήνες ή 1 μήνα αντίστοιχα.

Ø  Υπάλληλος που αποκτά δίδυμα, τρίδυμα ή και περισσότερα τέκνα, δικαιούται επιπλέον άδεια ανατροφής 6 μηνών με αποδοχές για κάθε τέκνο πέραν του ενός.

Ø  Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στις υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των ως άνω διευκολύνσεων, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, μέσα στα οριζόμενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του τέκνου.Ø  Αν η σύζυγος του υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού δεν κάνει χρήση των δικών της ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται.Ø  Όταν ο ένας γονέας λάβει τη γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας ανατροφής για το ίδιο διάστημα.Ø  Σε περίπτωση διάστασης, διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, τόσο την άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών, όσο και την άδεια ανατροφής παιδιού με αποδοχές, δικαιούται ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια.

 

2.2. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΘΕΤΟΥΣ Ή ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΤΕΚΝΟ ΜΕ ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

3 μήνες

 

Ø  Σε υπαλλήλους που υιοθετούν τέκνο, καθώς και σε υπαλλήλους που γίνονται ανάδοχοι πατέρες, πέραν του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας, χορηγείται άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την περαίωση της διαδικασίας της υιοθεσίας ή της αναδοχής αντίστοιχα, εφόσον το υιοθετημένο ή το αναδεχόμενο τέκνο είναι ηλικίας έως 6 ετών.

Ø  Στους πατέρες που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, κατά το άρθρο 1464 Α.Κ., χορηγείται, πέραν του μειωμένου ωραρίου ή της 9μηνης άδειας, άδεια 3 μηνών με πλήρεις αποδοχές αμέσως μετά τη γέννηση του τέκνου.

Ø  Υπάλληλος που υιοθετεί ή αναδέχεται τέκνο ηλικίας έως 4 ετών, δικαιούται, κατ` εξαίρεση, τη χορήγηση του συνόλου της άδειας των 9 μηνών, εφόσον, μετά από την άδεια αυτή και μέχρι το τέκνο να συμπληρώσει την ηλικία των 4 ετών, αιτηθεί να του χορηγηθεί η συνεχόμενη άδεια έναντι της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου. Εάν μέχρι τη συμπλήρωση των 4 ετών απομένει διάστημα μικρότερο των 9 μηνών, χορηγείται άδεια για το διάστημα που υπολείπεται.

 

 

 

3. ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

έως 5 έτη

 

ΣΗΜ.:

Ø  Χορηγείται άδειας χωρίς αποδοχές συνολικής διάρκειας έως 5 έτη στον φυσικό, θετό και ανάδοχο πατέρα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή παιδιού ηλικίας έως και 6 ετών ή έως 8 ετών, εφόσον η υιοθεσία δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 6 ετών.Ø  Διάστημα 3 μηνών της άδειας αυτής χορηγείται με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση γέννησης 3ου παιδιού και άνω.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης στον υπάλληλο πατέρα μειωμένου ωραρίου άνευ αποδοχών έως και 50% για 5 έτη. Ειδικότερα, το τακτικό Προσωπικό που απασχολείται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού μπορεί να ζητήσει με αίτηση του τη μείωση των ωρών εργασίας του μέχρι και 50%, με ανάλογη μείωση των αποδοχών του, για χρονική διάρκεια 5 ετών. Η ως άνω μείωση των ωρών εργασίας χορηγείται στον υπάλληλο για την ανατροφή του τέκνου του, μετά από αίτησή του, υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου.

 

 

 

 

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:

 

 

4.1. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα σε περίπτωση ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ τους δικαιούνται άδεια:

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

 έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

ΣΗΜ:

 

Ø  Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 7 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και εάν είναι πολύτεκνοι σε 10 εργάσιμες ημέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 8 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

 

 

 

4.2. Υπάλληλοι που έχουν τέκνο που πάσχει από ΝΟΣΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  Ή ΧΡΗΖΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  Ή ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN δικαιούνται άδεια:

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

έως 22 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

ΣΗΜ.:

Ø   Η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους εφόσον υπάρχει (i) γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση από την οποία πάσχει κάποιο τέκνο του, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, (ii) προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία.

Ø   Η ανωτέρω άδεια χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα, τα οποία πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή Παιδοψυχιατρικό Τμήμα δημοσίου νοσοκομείου. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ` ανώτατο όριο σε 32 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

 

4.3. Υπάλληλοι που έχουν ΑΝΗΛΙΚΑ Η’ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ, τα οποία δεν εργάζονται λόγω αναπηρίας, δικαιούνται άδεια:

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

6 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

 

ΣΗΜ.:

Ø  Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ` ανώτατο όριο σε 10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των προβλεπομένων ανωτέρω αδειών.

4.4. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικο τέκνο που πάσχει από ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ Ή ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ δικαιούνται άδεια:

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

ημέρα θεραπείας και την επόμενη αυτής

ΣΗΜ.:

Ø  Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας απαιτείται: α) εξάντληση των δικαιούμενων ειδικών αδειών των 22 ή 6 ημερών, αντίστοιχα, β) προσκόμιση άπαξ σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης σε ισχύ, γ) βεβαίωση περί πραγματοποίησης της θεραπείας, η οποία θα πρέπει να κατατίθεται κάθε φορά αμέσως μετά την επάνοδο του υπαλλήλου στην υπηρεσία, προκειμένου να εγκριθεί η άδεια.

 

 

5.  ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

κατά 1 ώρα την ημέρα

 

Ø  Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα την ημέρα, προκειμένου για μονίμους δημοσίους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

 

 

 

6.  ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ο υπάλληλος πατέρας που έχει 1 τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως 4 ημέρες το έτος, ενώ εάν έχει 2 τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως 5 ημέρες το έτος

ΣΗΜ.:

Ø  Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά 1 ημέρα. Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.

Ø  Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά.

Ø  Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.

 

 

Β.2. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Β.2.1 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΑΧ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

Οι διατάξεις των άρθρων του Υπαλληλικού Κώδικα, που αφορούν στις άδειες και διευκολύνσεις για τους υπαλλήλους πατέρες εφαρμόζονται αναλογικά και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β` βαθμού.

 

 

Β.2.3. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ (ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)

 

1. ΑΔΕΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ημέρες

ΣΗΜ.:

Ø  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΕΓΣΣΕ του 2000-01, σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Αναμένεται να ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, σύμφωνα με το οποίο θεσπίζεται πλέον άδεια τοκετού στον πατέρα ίση με 14 εργάσιμες ημέρες (αντί της μέχρι σήμερα άδειας μόλις των 2 ημερών) καθώς επίσης και πρόσθετη 6μηνη γονική άδεια έως ότου το παιδί γίνει 8 ετών, η οποία θα χορηγείται σε όλους τους πατέρες (οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν λαμβάνουν την 6μηνη παροχή προστασίας του ΟΑΕΔ). Από τους ανωτέρω 6 μήνες, οι 2 πρώτοι θα πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό ενώ οι υπόλοιποι 4 θα είναι άνευ αποδοχών. Επιπλέον, στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπεται η χορήγηση άδειας φροντίδας ανήμπορου παιδιού έως και 5 ημέρες το χρόνο, παροχή διευκολύνσεων στους εργαζόμενους πατέρες (όπως άδεια ανωτέρας βίας έως και 2 ημέρες και παροχή εργασίας με τηλεργασία), καθώς επίσης και ειδικές ρυθμίσεις για πατέρες διδύμων, τριδύμων κλπ και για μονογονεϊκές οικογένειες. Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση περί προστασίας των νέων πατέρων κατά της απόλυσης, επί 2 μήνες από τον τοκετό για το 1ο παιδί, 4 μήνες για το 2ο παιδί και 6 μήνες για κάθε επόμενο.

 

 

 

 

 

 

2. ΑΔΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (Μειωμένο Ωράριο) ΜΕ ή ΧΩΡΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

(α) Οι εργαζόμενοι πατέρες δικαιούνται να διακόπτουν την εργασία τους για 1 ώρα κάθε ημέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα, για χρονικό διάστημα 2,5 ετών από τη λήξη της αδείας λοχείας της συζύγου τους.
(β) Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, η μείωση του χρόνου εργασίας μπορεί να ορίζεται σε 2 ώρες  κάθε ημέρα, επί 1 έτος μετά τη λήξη της αδείας λοχείας της συζύγου και εν συνεχεία, επί μία 1ώρα κάθε ημέρα για 6 επί πλέον μήνες.
(γ) Υπό την προϋπόθεση της συμφωνίας του εργοδότη, μπορεί να ληφθεί το μειωμένο ωράριο ως ισόχρονη συνεχόμενη άδεια με αποδοχές (περίπου 3,5 μήνες) κατόπιν αιτήσεως του εργαζομένου.

ΣΗΜ.:

Ø  Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ΙΔΟΧ, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώματος αυτού, τα οποία γνωστοποιούν.

Ø  Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από το είδος της δραστηριότητας που ασκεί ο άλλος γονέας, ακόμη και αν ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.

Ø  Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια φροντίδας παιδιού λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός και αν συμφωνήσουν διαφορετικά.

Ø  Η άδεια χορηγείται για τη φροντίδα του παιδιού και είναι ακριβώς η ίδια, από απόψεως χρονικής διαρκείας, και όταν ο πατέρας έχει αποκτήσει δίδυμα ή και τρίδυμα.

Ø  Δικαιούχοι της άδειας αυτής είναι, όχι μόνο οι φυσικοί πατέρες, αλλά και οι ανάδοχοι και η θετοί.  

Ø  Για τους πατέρες που απασχολούνται με σύμβαση μερικής απασχόλησης, το μειωμένο ωράριο εφαρμόζεται για αυτούς αναλογικά ως προς το χρόνο εργασίας.

 

è Οι ειδικευόμενοι γιατροί – πατέρες που έχουν παιδιά μικρότερα του έτους εξαιρούνται των νυκτερινών εφημεριών, εκτός αν ρητά δηλώσουν ότι δεν το επιθυμούν. Για το υπολοιπόμενο χρονικό διάστημα ειδίκευσης και μετά τη συμπλήρωση έτους από τον τοκετό, εναπόκειται στον εκπαιδευτή τους να ορίζει τον αριθμό των εφημεριών που πρέπει να κάνουν οι πατέρες-γιατροί.

 

 

3. ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ελάχιστη διάρκεια 4 μήνες
ΣΗΜ.:Ø  Ο εργαζόμενος πατέρας έχει δικαίωμα γονικής άδειας ανατροφής μέχρις ότου το τέκνο του συμπληρώσει την ηλικία των 6 ετών, εφόσον έχει συμπληρώσει 1 χρόνο συνεχόμενης ή διακεκομμένης εργασίας στον ίδιο εργοδότη.Ø  Πρόκειται για άδεια άνευ αποδοχών.Ø  Χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, με βάση σχετική αίτηση του εργαζομένου, όπου διευκρινίζεται η έναρξη και η λήξη της. Ø  Αν υπάρχουν περισσότερα παιδιά, το δικαίωμα των γονέων είναι αυτοτελές για το καθένα από αυτά, εφόσον από τη λήξη της άδειας που δόθηκε για το προηγούμενο παιδί μεσολάβησε 1 χρόνος πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.Ø  Τη γονική άδεια ανατροφής δικαιούται και ο εργαζόμενος θετός ή ανάδοχος πατέρας. Το ανωτέρω δικαίωμα ισχύει μέχρι τα 8 έτη του παιδιού, σε περίπτωση που η διαδικασία υιοθεσίας ή αναδοχής δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι την ηλικία των 6 ετών αυτού.Ø  Ο χρόνος απουσίας λόγω γονικής άδειας λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τον υπολογισμό των αποδοχών, τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας απουσίας και του επιδόματος αδείας, την επαγγελματική εξέλιξη, καθώς και για τον υπολογισμό της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης.Ø  Ο εργαζόμενος πατέρας που λαμβάνει αυτήν την άδεια, κατά το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία του, έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον ασφαλιστικό του φορέα. 

 

 

4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ:

 

èΣτους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ισχύουν αναλογικά τα ανωτέρω αναφερόμενα για τις ειδικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, με τη διαφορά ότι εν προκειμένω χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

 

4.1. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα σε περίπτωση ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ τους δικαιούνται άδεια:

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

 έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

ΣΗΜ:

 

Ø  Για τους υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 7 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και εάν είναι πολύτεκνοι σε 10 εργάσιμες ημέρες. Για τους υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 8 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

 

 

4.2. Υπάλληλοι που έχουν τέκνο που πάσχει από ΝΟΣΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ  Ή ΧΡΗΖΕΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ  Ή ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ Ή ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN δικαιούνται άδεια:

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

έως 22 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

ΣΗΜ.:

Ø   Η εν λόγω άδεια θα πρέπει να χορηγείται στους δικαιούχους εφόσον υπάρχει (i) γνωμάτευση πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, με την οποία θα πιστοποιείται αιτιολογημένα ότι η πάθηση από την οποία πάσχει κάποιο τέκνο, χρήζει τακτικών μεταγγίσεων αίματος ή περιοδικής νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, (ii) προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος για το οποίο απαιτείται η νοσηλεία.

Ø   Η ανωτέρω άδεια χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα, τα οποία πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ανεξαρτήτως του εάν χρήζουν ή όχι περιοδικής νοσηλείας. Οι ενδιαφερόμενες υπάλληλοι θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική γνωμάτευση από δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή Παιδοψυχιατρικό Τμήμα δημοσίου νοσοκομείου. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ` ανώτατο όριο σε 32 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.

 

4.3. Υπάλληλοι που έχουν ΑΝΗΛΙΚΑ Η ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ, τα οποία δεν εργάζονται λόγω αναπηρίας, δικαιούνται άδεια:

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

6 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

 

ΣΗΜ.:

Ø  Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ` ανώτατο όριο σε 10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των προβλεπομένων ανωτέρω αδειών.

4.4. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικο τέκνο που πάσχει από ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ, ΟΠΩΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ, ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟΥΣ Ή ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Ή ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ δικαιούνται άδεια:

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 

ημέρα θεραπείας και την επόμενη αυτής

ΣΗΜ.:

Ø  Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας απαιτείται: α) εξάντληση των δικαιούμενων ειδικών αδειών των 22 ή 6 ημερών, αντίστοιχα, β) προσκόμιση άπαξ σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης σε ισχύ, γ) βεβαίωση περί πραγματοποίησης της θεραπείας, η οποία θα πρέπει να κατατίθεται κάθε φορά αμέσως μετά την επάνοδο του υπαλλήλου στην υπηρεσία, προκειμένου να εγκριθεί η άδεια.

!!!! ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΕΣ οι ως άνω ειδικές άδειες χορηγούνται ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.

 

 

  5. ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΩ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

 για όσο διάστημα διαρκεί η νοσηλεία του παιδιού και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των 30 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος  

ΣΗΜ.:

Ø  Δικαιούχοι είναι οι φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι πατέρες παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, σε περίπτωση νοσηλείας λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, που καθιστά αναγκαία την άμεση παρουσία του εργαζομένου. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές (εφόσον έχει εξαντληθεί η γονική άδεια ανατροφής).

 

 

6.  ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΓΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ, ΨΥΧΙΚΗ Ή ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

κατά 1 ώρα την ημέρα

 

Ø  Η μείωση του ωραρίου εργασίας κατά 1 ώρα την ημέρα, προκειμένου για μονίμους δημοσίους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή παιδιά έως 18 ετών που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, γίνεται χωρίς ανάλογη περικοπή των αποδοχών τους.

 

 

7.ΑΔΕΙΑ ΣΕ ΜΟΝΟΓΟΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

(α) 6 εργάσιμες ημέρες το χρόνο

στους εργαζόμενους άγαμους πατέρες ή σε αυτούς που έχουν χηρέψει, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια του παιδιού μέχρι 12 ετών.

(β) 8 εργάσιμες ημέρες το χρόνο

στους εργαζόμενους άγαμους πατέρες ή σε αυτούς που έχουν χηρέψει, εάν έχουν 3 παιδιά ή περισσότερα έως 12 ετών.

ΣΗΜ.:

Ø  Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές.

Ø  Δύναται να χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά, ενώ δεν πρέπει να συμπίπτει με την αρχή ή το τέλος της κανονικής άδειας.

 

 

8. ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

èΓια τους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ β΄ βαθμού και στα Ν.Π.Δ.Δ., ισχύουν αναλόγως τα αντίστοιχα οριζόμενα για τους μόνιμους και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ δημοσίους υπαλλήλους. Δηλαδή:
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ο υπάλληλος πατέρας που έχει 1 τέκνο, το οποίο παρακολουθεί μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται άδεια έως 4 ημέρες το έτος, ενώ εάν έχει 2 τέκνα και άνω, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δικαιούται έως 5 ημέρες το έτος.

ΣΗΜ.:

Ø  Σε περίπτωση που τα τέκνα παρακολουθούν μαθήματα σε ιδρύματα διαφορετικής εκπαιδευτικής βαθμίδας, η δικαιούμενη άδεια αυξάνεται κατά 1 ημέρα. Η άδεια χορηγείται καταρχάς για ορισμένες ώρες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για ολόκληρη την ημέρα, σε καμιά όμως περίπτωση πάνω από μία ημέρα συνεχώς.

Ø  Ο συνολικός χρόνος της άδειας δεν εξαντλείται υποχρεωτικά.

Ø  Τυχόν υπόλοιπο που δεν έχει ληφθεί δεν μεταφέρεται στο επόμενο έτος, ούτε καταβάλλεται αποζημίωση στον υπάλληλο.

!!!! ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ως άνω άδειες χορηγούνται σε αναλογία με βάση τη διάρκεια της σύμβασης των υπαλλήλων.