tuv-iso-logo tuv-iso-27001-logo

Σαν σήμερα 1925:  Ίδρυση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

*Η φωτογραφία του προφίλ είναι από το Πρώτο Επαγγελματικό – Βιοτεχνικό Συνέδριο του Φεβρουαρίου 1927

Τον Απρίλιο του 1925 ιδρύθηκε με νόμο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών αρχικά ενιαίο ως  Επαγγελματο-Βιοτεχνικό και από το 1940 ως αμιγώς Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Η ίδρυσή του ήταν καρπός έντονων πιέσεων και αγώνων από τα σωματεία των Επαγγελματιών – Βιοτεχνών και από τη ΓΣΕΒΕ (σήμερα ΓΣΕΒΕΕ), από το 1920, ώστε η νομοθεσία να ξεχωρίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εποχής από τις μεγάλες, δεδομένου ότι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είχαν διαφορετικό πλαίσιο συμφερόντων και δράσης και απαιτούσαν να διαρθρωθούν ειδικές αναπτυξιακές, φορολογικές και κοινωνικές πολιτικές.

Σήμερα, 98 χρόνια μετά, το ΕΕΑ συνεχίζει μια δύσκολη αλλά και λαμπρή πορεία στην υπηρεσία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με πλήθος δράσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες των καιρών. Από την πρώτη χειρόγραφη μορφή των ντοκουμέντων και των επικοινωνιών του Επιμελητηρίου, φτάσαμε και περάσαμε στην ηλεκτρονική – ψηφιακή εποχή, κάτι αφάνταστο για τους επαγγελματίες εκείνου του καιρού. Κι όμως, είναι γεγονός! Το ΕΕΑ εξελίσσεται συνεχώς, έγινε το μεγαλύτερο, σε μέλη, Επιμελητήριο της χώρας και σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχει όλες τις δυνατότητες να προσφέρει στα μέλη του υπηρεσίες εφάμιλλες των καλύτερων επιμελητηρίων της Ευρώπης!

Τα 100 χρόνια του ΕΕΑ που έρχονται θα είναι εντελώς διαφορετικά από την ίδρυσή του αλλά θα τα γιορτάσει με την ίδια ζέση και χαρά των πρώτων επαγγελματιών την ημέρα της ίδρυσης!

Οι σκοποί του; Διαχρονικά πάντα οι ίδιοι: Ανάπτυξη της οικονομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπεράσπιση των δικαίων τους.

Η ίδρυση των επαγγελματικών και βιοτεχνικών επιμελητηρίων κατοχυρώθηκε με το Νόμο υπ’ αριθμ. 3305/ ΦΕΚ 93/14.4.1925. Στο δε  Άρθρο 15 καθορίστηκαν οι βασικοί τους σκοποί τους όπως:

«Μελετώσιν είτε οίκοθεν, είτε τη προσκλήσει αρχών παν ζήτημα συνεχόμενον με τα συμφέροντα των βιοτεχνικών και επαγγελματικών τάξεων αμέσως ή εμμέσως, συλλέγουσι πληροφορίας ή στατιστικάς και παρέχουσι τοιαυτας προς τας αρχάς.

Τηρουσι πρωτόκολλον πασών των Επιχειρήσεων των υπαγομένων εις την δικαιοδοσίαν των.

Γνωμοδοτουσι περί Νομοσχεδίων και Διαταγμάτων σχετιζομένων με τα Επαγγελματικά και βιοτεχνικά συμφέροντα με την σύστασιν Επαγγελματικών Επι-μελητηρίων δι ’ αποστάσεως τμήματος εκ της δικαιοδοσίας των.

Υποβάλλουσι κατ’ έτος μέχρι τέλους Απριλίου εις το Υπουργείον της Εθνικής Οικονομίας έκθεσιν περιληπτικήν της γενομένης κατά το λήξην έτος επαγγελματικής και βιοτεχνικής κινήοεως μετά των επ’ αυτής παρατηρήσεων και συστάσεων αυτών. (…)

-Δύνανται να συγκαλώσιν εις σύσκεψιν ωρισμένας κατηγορίας ή και πάντα σύλλογον, τον σύλλογον της περιφέρειας των προς εξέτασιν ειδικών ζητημάτων επαγγελματικών ή βιοτεχνικών.»

Αυτό το βασικό νομοθετικό πλαίσιο ήταν επίτευγμα των τότε μικρομεσαίων επιχειρηματιών (Επαγγελματιών, Βιοτεχνών (μικρο)Εμπόρων) που συνέλαβαν την ιστορική αποστολή τους με αποτέλεσμα οι διατυπώσεις αυτές να εξακολουθούν και σήμερα να είναι ισχύουσες, προσαρμοσμένες στα σημερινά δεδομένα.

Ιστορικά γεγονότα

Στα ιστορικά γεγονότα που σημάδεψαν τη δράση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ήταν η συμμετοχή των ηγετικών και απλών  μελών του στις μεγάλες κινητοποιήσεις της δεκαετίας του 1920, διεκδικώντας τη λύση σοβαρών προβλημάτων των επαγγελματοβιοτεχνών. Κορυφαία εκδήλωση θεωρείται η «ματωμένη Πέμπτη» των μικρομεσαίων στις 10 Μαρτίου 1927 που διοργάνωσε η ΓΣΕΒΕ σε συνεργασία με το ΕΕΑ.

Η πανεπαγγελματική απεργία της 10ης Μαρτίου 1927, παρά την τραγική της κατάληξη, αποτέλεσε την αφορμή για να τεθούν µε πρωτοφανή δυναμισμό, επί τάπητος, σημαντικά ζητήματα της τάξης των επαγγελµατοβιοτεχνών για τους μελλοντικούς αγώνες τους.

Οι πρώτοι (3) νεκροί στη συνδικαλιστική ιστορία των επαγγελματοβιοτεχνών, έπεσαν από σφαίρες,  στις 10 Μαρτίου 1927, στην οδό Πανεπιστημίου, στο ύψος του οποίου σήμερα έχει έδρα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Εκεί δόθηκε και η μεγαλύτερη μάχη της απεργίας!

Ιστορικά η μεσαία τάξη έβαλε τη σφραγίδα της στην κοινωνία με την παρέμβασή της στο κίνημα του Γουδή, το 1909 – 1910, διασώζοντας τη δημοκρατική εξέλιξη του κινήματος και το πέρασμα της χώρας στη σύγχρονη εποχή.

Σημειώνουμε δε ότι το ΕΕΑ εκπροσωπήθηκε και πολιτικώς, στη Γερουσία, με 2 γερουσιαστές, στις αρχές της δεκαετίας του 1930.

Πρώτος Πρόεδρος του ΕΕΑ ήταν ο Γεώργιος Λαμπρινάκος με αντιπρόεδρο τον Κωνσταντίνο Κυπαρισσιώτη, επιφανή στελέχη του συνδικαλιστικού κινήματος των μικρομεσαίων και της ΓΣΕΒΕ.

Ο Πρόεδρος του τότε Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Τμήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, κ. Γεώργιος Λαμπρινάκος, ανακοινώνει τον Απρίλιο του 1925, με περηφάνια την κυβερνητική κατάθεση σχεδίου Νόμου περί συστάσεως Επαγγελματικών & Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων, λέγοντας τα εξής: «ουχί με τας παρά της Κοινοβουλευτικής επιτροπής παραταχθείσας τροποποιήσεις αλλά συμφώνως με τας βλέψεις του Επαγγελματικού κόσμου … καίτοι δεν εδημοσιεύθη (ακόμη)  ο ως άνω νόμος, το Εμπορικόν Επιμελητήριον ανεγνώρισεν από τούδε το Επαγγελματικόν Επιμελητηριον και κάλεσαν τον Πρόεδρον του τμήματος εις τας εκλογάς της Διοικούσης Επιτροπής του Εμπορικού ουχί ως Πρόεδρον του τμήματος αλλά ως Πρόεδρον του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών»

Ο ίδιος ο κ. Λαμπρινάκος, ως πρόεδρος πλέον του Επαγγελματοβιοτεχνικού Επιμελητηρίου, στην πανηγυρική συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14/6/1925 ανέφερε με ενθουσιασμό: «Αι επαγγελματικαί και βιοτεχνικαί τάξεις, αποτελούσαι μέγα μέρος του εργαζομένου λαού, εκτός της μεγάλης συμβολής, την οποία παρέχουσιν εις την οικονομικήν ζωήν και την εν γένει εθνικήν οικονομίαν, επιτυγχάνουσα την οργάνωσιν αυτού, της οποίας επιστέγασμα είτε ο νεοπαγής θεσμός».Της ίδρυσης του σύγχρονου θεσμού των επιμελητηρίων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, προηγήθηκαν οι αγώνες των επαγγελματοβιοτεχνών από τα μέσα του 19ου αιώνα και των αρχών του  20ου με κορωνίδα αυτών τη συμμετοχή και επιτυχία της εξέγερσης του Γουδή το 1909 που οδήγησε στον αστικό εκσυγχρονισμό της Ελλάδας και στην οργανική οικονομική σύνδεσή της με τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Φωτογραφία από τη μεγάλη συγκέντρωση των επαγγελματιών το 1909.

Από το 1925 στο σήμερα

Σήμερα το ΕΕΑ είναι ένα επιμελητήριο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, είναι ΝΠΔΔ, αυτοτελής φορέας ελεύθερων επαγγελματιών μικρών  και πολύ μικρών επιχειρήσεων Εμπορίου και Υπηρεσιών, θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας και ταυτόχρονα εκπρόσωπος των επιχειρήσεων – μελών του.

  • Είναι το μεγαλύτερο Επιμελητήριο της χώρας σε αριθμό μελών.
  • Διοικείται από 51μελές αιρετό Διοικητικό Συμβούλιο και 9μελή Διοικητική Επιτροπή.
  • Αναπτύσσει δράσεις προς κάθε κατεύθυνση με σκοπό την υπεράσπιση της επιχειρηματικότητας, της οικονομίας και της συνοχής της κοινωνίας με την υποβολή προς την Πολιτεία εισηγήσεων συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα, (Ν. 4497/2017).
  • Μέσα από συνεχή εκσυγχρονισμό, το ΕΕΑ σήμερα είναι στην πραγματικότητα «Ηλεκτρονικό Επιμελητήριο» όπως τα σύγχρονα ευρωπαϊκά επιμελητήρια! Διαθέτει σύγχρονη διαδραστική ιστοσελίδα και αντιμετώπισε ταχύτατα και αποτελεσματικά τους κανόνες διεξαγωγής ηλεκτρονικών εργασιών που επέβαλε η πανδημία του κορονοϊού. Σήμερα τα μέλη εξυπηρετούνται, σχεδόν στο σύνολο, ηλεκτρονικά.
  • Το ΕΕΑ έχει συγκροτήσει 24 θεματικές και κλαδικές επιτροπές για μελέτη και προώθηση λύσεων σε προβλήματα κλάδων και επιχειρήσεων.
  • Διαθέτει ειδικούς συμβούλους – συνεργάτες που απαντούν στα προβλήματα των επιχειρήσεων.
  • Αναπτύσσει ευρύτατη κοινωνική δράση στήριξης πληττομένων ομάδων πληθυσμού.

Ιστορικά στοιχεία για το ΕΕΑ ο αναγνώστης μπορεί να δει:

Ιστορία. Η «ματωμένη Πέμπτη» των μικρομεσαίων 10 Μαρτίου 1927

Σελίδες της ιστορίας: Η εμπλοκή της μεσαίας τάξης στην πολιτική, 100 χρόνια πριν

Ιστορία: Τα μεσαία στρώματα πρωτοπόρα στην επανάσταση του 1909

Απολογισμός Δράσης του ΔΣ του ΕΕΑ 2012-2017

Απολογισμός Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ε.Α. 2018-2021

Η Δράση του Ε.Ε.Α. σε Συνθήκες Πανδημίας, Μάρτιος 2020 – Μάρτιος 2021

 

Β